Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας:
226 / 007239 - 71
IBAN: GR72 0110 2260 0000 2260 0723 971
Διακιούχος: TARA JANI ANDREA

Η παραγγελία σας δε θα αποσταλεί μέχρι να λάβουμε την πληρωμή σας.